Ιστορικο

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2007 ως μη Κερδοσκοπική Εταιρία με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και Άτομα των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.
Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΧΜΗ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ( Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ),τώρα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ( Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ) με κωδικό πιστοποίησης 7407­08.