Τεχνικοι Ασφαλειας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

α) Nα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) Να μεριμνά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

 

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

- Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες

- Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι

Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

 

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

1) Υψηλής επικινδυνότητας

2) Μεσαίας επικινδυνότητας

3) Χαμηλής επικινδυνότητας

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.